Candidatura al Premi al millor jove artesà alimentari innovador. Convocatòria 2016

RESOLUCIÓ ARP/1462/2016, de 8 de juny, de convocatòria del Premi al/a la millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a corresponents a l’any 2016.

El nostre país presenta una gran tradició artesana alimentària i, per aquest motiu, des de fa anys la Generalitat de Catalunya ha reconegut i fomentat els valors econòmics, culturals i socials que representa l’artesania alimentària mitjançant el desenvolupament de la normativa que la regula.

Mitjançant l’Ordre ARP/81/2003, de 21 de febrer (DOGC núm. 3835, de 4.3.2003), el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) va crear el Premi al/a la millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a, amb la finalitat de fomentar actuacions innovadores i capdavanteres que esdevinguin pautes per millorar la qualitat i la bona imatge dels productes artesans de Catalunya i guardonar l’esforç dels/de les joves artesans/es alimentaris/àries en la recuperació, la innovació, la diversificació i el disseny d’aquests productes.

Mitjançant l’Ordre AAM/63/2015, de 23 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores del Premi al/a la millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a i es convoca el corresponent a l’any 2015 (DOGC núm. 6844, de 2.4.2015), es van aprovar unes noves bases reguladores d’aquest premi.

Amb aquesta Resolució de convocatòria, es pretén donar continuïtat al Premi de millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a d’acord amb l’Ordre AAM/63/2015, de 23 de març, en la qual s’estableix un premi de 3.000,00 euros i un accèssit amb 1.000,00 euros.

El règim d’aquests ajuts serà el que estableix el Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de mínims (DOUE L-352, de 24.12.2013).

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport a aquest sector artesà alimentari mitjançant un premi i accèssit, d’acord amb l’article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, i en ús de les atribucions que m’han estat conferides.

Per més informació:

Bases reguladores 2015

Publicació al DOGC

Premi jove artesà t1 sol premi jove artesà 2016